Algemene Voorwaarden

1. Toepassing van de algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Built in Bruges, ook al worden strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling of akkoord gaan met een offerte gaat de klant automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Aanbieding en annulatie

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Built in Bruges zijn vrijblijvend tot wanneer de klant deze aanvaardt. De aanvaarding komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 14 dagen voor akkoord onderschrijft en terugsstuurt naar Built in Bruges. Deze overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten akkoorden.

2.2 De annulatie van de bestelling is mogelijk zolang Built in Bruges nog geen werkzaamheden heeft uitgevoerd, mits een betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 250. Indien de werkzaamheden reeds zijn aangevat moeten bovenop de schadevergoeding de reeds gepresteerde uren ook vergoed worden.

2.3 Aanbiedingen of ramingen op uurbasis van Built in Bruges zijn indicatief en in geen geval bindend voor een finaal factuurbedrag. Het uiteindelijke factuurbedrag voor ramingen wordt telkens berekend op het aantal effectief gepresteerde uren. Het is mogelijk dat het finaal aantal gepresteerde uren afwijkt van de raming die werd doorgegeven.

3. Levering

3.1 Een datum van levering wordt indicatief doorgegeven aan de klant, maar is niet bindend voor Built in Bruges. Vertraging in levering geeft de klant geen rechts op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.

3.2 Indien een uitdrukkelijke leveringstermijn werd overeengekomen, kan deze verlengd worden indien de klant niet in staat is om bronmateriaal van welke aard dan ook tijdig te kunnen overmaken aan Built in Bruges. Dit is ook het geval wanneer de klant proefontwerpen niet tijdig kan accepteren of wanneer bijkomende bestellingen/wijzigingen worden aangevraagd bovenop de initiële overeenkomst.

4. Betaling

4.1 Alle facturen dienen betaald te worden door overschrijving op het rekeningnummer van Built in Bruges, en dit binnen de 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van een aanmaning, is de klant een nalatigheidsintrest verschuldigd aan Built in Bruges van 15% per zes maanden. Bovendien behoudt Built in Bruges zich het recht om extra verbintenissen op te schorten tot de klant is overgegaan tot betaling van de vervallen facturen.

4.3 Elk protest in verband met de factuur dient per aangetekende brief aan Built in Bruges overgemaakt te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum.

4.4 Er wordt pas gestart met de werkzaamheden die omschreven zijn in een offerte na betaling van 50% voorschot van het totaalbedrag. Na voltooiing van het project worden alle bronbestanden doorgespeeld naar de klant, na betaling van het resterende bedrag. Dit is omdat Built in Bruges uit ervaring weet dat sommige projecten anders nooit opgeleverd raken omdat in een laatste fase dikwijls gewacht moet worden op bv. content ingevave van de klant. Built in Bruges kan dus al daarvoor de eindfactuur opsturen.

4.5 De klant kan geen gebruik maken van de afgeleverde diensten of producten vóór betaling van het volledige budget die werd overeengekomen in de offerte / overeenkomst. Het geleverde werk blijft intellectueel eigendom van Built in Bruges.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Built in Bruges verbindt er zich toe om alle te verstrekken diensten met grote zorg uit te voeren. Built in Bruges is echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

5.2 Built in Bruges kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar kant, behoudens ingeval van bedrog. Buit in Bruges kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bv. verlies van winst, daling van omzet of verlies van cliënteel.

5.3 De aansprakelijkheid van Built in Bruges met betrekking tot de geleverde diensten is beperkt tot ofwel het opnieuw uitvoeren van de werken of het terugbetalen van de door klant betaalde prijs. De totale aansprakelijkheid van Built in Bruges kan nooit meer bedragen dan het bedrag die door de klant aan Built in Bruges werd betaald.

5.4 In geval van gebruik van diensten of producten afkomstig van derde leveranciers, kan Built in Bruges nooit meer of mee aansprakelijk zijn voor problemen of fouten in deze diensten of producten.

5.5 De feilloze werking van een computerconfiguratie, zowel op vlak van hardware en software kan nooit volledig worden gegarandeerd. Dit zowel wegens externe factoren als interne factoren. Onverwacht verlies van programma's of gegevens door o.m. niet ontdekte fouten in hard- of software kunnen optreden.

6. Hosting & Domeinnaam

6.1 Voor hosting kan Built in Bruges ofwel hosting aanbevelen die door de klant rechstreeks aan een derde hostingfirma betaald worden of kan Built in Bruges zelf hostingdiensten verstrekken per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Voor het zelf aanbieden van deze hostingdiensten werkt Built in Bruges samen met een externe, gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de diensten en aansprakelijkheid van deze externe partner is opgenomen in de Service Level Agreement van deze partner, en kunnen opgevraagd worden bij Built in Bruges op verzoek van de klant.

6.2 Indien de klant een domeinnaam besteld via Built in Bruges dan komen de rechten van deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Built in Bruges staat enkel in voor het beheer van de domeinnaam, voor zover de klant hiervoor de jaarlijks verschuldigde vergoeding betaald aan Built in Bruges. Deze beheersovereenkomst is van onbepaalde duur en kan door de klant tot één maand voor de verjaardag van de registratie via aangetekende brief worden opgezegd.

7. Geheimhoudingsplicht

7.1 Built in Bruges verbindt er zicht toe om commerciële en technische informatie die vernomen wordt van de klant, zelfs na beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Interessant?

Ben jij op zoek naar iemand die je kan helpen met je web project?
Iemand met know-how die jouw project volledig in-house kan afwerken?

Contacteer Me!